Adatkezelési szabályzat

 

I. Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Vásárnap Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12., cégjegyzékszám: 13-09-168581, adószám: 13794138-2-13, statisztikai számjel: 13794138-8230-113-13, képviseletre jogosult: dr. Sáfri-Ványi Luca ügyvezető) (továbbiakban: WAMP vagy adatkezelő)

II. Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-123710/2017

Az adatkezelő a www.wamp.hu honlapon regisztrált kiállítók és látogatók (a továbbiakban együttesen: Felhasználó) önkéntes hozzájárulása és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5.§. (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szabályaival összhangban kezeli a személyes adatokat.

III. Az adatkezelő a felhasználók adatait az alábbi terjedelemben és célok érdekében, az alábbiakban megjelölt időtartamban kezeli:

 

Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezelhet, amely az adatkezelés alábbi céljainak megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelő személyes adatokat csak akkor továbbíthatja, illetve adhatja át harmadik személynek, ha az adott személyes adat továbbításához és átadásához az érintett felhasználó hozzájárult, vagy törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból azt elrendeli.

a. A WAMP gazdasági tevékenysége keretében design vásárokat szervez, melyre az érintettek (Kiállítók) a www.wamp.hu honlapon keresztül a „Bejelentkezés” menüpont alatt regisztrálhatnak. A honlapon történő regisztrálás során a Felhasználó önkéntes tevékenységének következtében kötelezően megadja a vállalkozás kapcsolattartójának nevét, márkanevét, e-mail címét, az általa választott felhasználó nevet és jelszót (regisztráláshoz kötelezően szükséges adatok), cég címét és telefonszámát melyek a WAMP munkatársai számára elérhetőek, megismerhetőek. Továbbá a regisztráció elbírálása érdekében a Felhasználó az árusításra szánt termékről képeket tölt fel és rövid leírás csatol a termékeiről, motivációjáról, szakmai múltjáról. Ezen adatok megadása (feltöltése) önkéntes, azonban feltétlenül szükséges a design vásáron való részvételi jelentkezés elbírálása érdekében. Amennyiben a kötelező adatok megadását a WAMP ismételt felhívása ellenére elmulasztja, a Felhasználó regisztrációja törlésre kerül.

A Felhasználó által kötelezően megadott személyes adatok a felhasználó jogosultságának azonosítása, a jelentkezés elbírálása, a szerződéskötés, továbbá – külön hozzájárulása esetén – a hírlevél-szolgáltatás érdekében szükséges.

Ezen adatokat az adatkezelő mindaddig tárolja, amíg a felhasználó tagja a www.wamp.hu oldal felhasználóinak. Amennyiben a felhasználó önkéntes döntése irányul a felhasználói minőség megszüntetésére, adatai törlésére, úgy a törlési igényének az adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatkezelő a személyes adatokat. Az ÁSZF értelmében elutasított jelentkezés esetén a Felhasználó 180 napig nem regisztrálhat újra, a szabály betartása érdekében a WAMP elutasított jelentkezés esetén a regisztráció során megadott minden adatot a regisztráció napjától számított 180 napig megőriz akkor is, ha a Felhasználó adatai törlését kéri.

Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a személyes adatok törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el, akkor az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg, haladéktalanul törölheti.

A Felhasználó által feltöltött adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. A Felhasználó ezen adatok ilyen célú felhasználását megtilthatja akként, hogy írásban a wamp@wamp.hu email címre megküldött levélben kéri profilja törlését.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait, és lakcímét; a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatait, és lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontját, időtartamát és helyét; továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A sikeres tranzakciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 7 évig megőrzésre kerülnek.

www.wamp.hu rendszere a szolgáltatáshoz, a rendszerben végzett tevékenységekhez szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet) Felhasználók részére e-mailben: regisztráció, zsűri döntése, visszaigazolás a megrendelésekről. Továbbá Vásárnap Kft. Kiállítókat elektronikus úton tájékoztatja a regisztráció során megadott email címen az alábbiakról: Szabályzatok (ÁSZF ill. Adatvédelmi Szabályzat) módosítása, a vásáron való részvétel feltételeiről, adott vásárhoz kapcsolódó technikai információkról, illetve WAMP által szervezett megjelenési és együttműködési lehetőségekről.  

 

b. Az adatkezelő a www.wamp.hu weboldal „Hírlevél” menüpontjában, vagy egyéb módon, a Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás esetében a WAMP tevékenységhez kapcsolódó promóciós, illetve tájékoztatási célokra történő felhasználás érdekében a Felhasználó önkéntesen megadja e-mail címét, vezeték- és keresztnevét.

A hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozás, de legkésőbb az érintett által az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

A Felhasználó a Hírlevélről bármikor leiratkozhat a Hírlevél alján elhelyezett „leiratkozás” hivatkozásra kattintva vagy a wamp@wamp.hu email címre megküldött levélben.

 

c. A WAMP a weboldalra érkező Felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A www.wamp.hu weboldalon az alábbi adatok naplózására kerül sor:

  • Felhasználó melyik weboldalról érkezik,
  • Felhasználó milyen internetes böngésző programot használ,
  • Felhasználó milyen operációs rendszert használ,
  • Felhasználó milyen monitor felbontást, színmélységet használ,
  • Felhasználó mely oldalakat nézi meg a weboldalon,
  • Felhasználó mennyi időt tölt az egyes oldalak meglátogatása során,
  • Felhasználó milyen kereséseket végez a weboldal saját keresője segítségével.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el Felhasználó böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése ezáltal a www.wamp.hu weboldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése ahhoz, hogy a felhasználók érdeklődési köre ismertté váljon.

A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Felhasználót név szerint azonosítson, azonban Felhasználó egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy Felhasználó számítógépével, a Felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a www.wamp.hu weboldalon korábban.

 

IV. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

A Felhasználó a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataik helyesbítését és – a kötelező adatkezelés esetét kivéve - a törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó eziránti kérelmét wamp@wamp.hu e-mail címre, elektronikus levél formájában köteles eljuttatni az adatkezelőhöz. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást, mely ingyenes.

A felhasználó tájékoztatását az adatkezelő kizárólag a GDPR-ban, illetve az Infotv-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A Felhasználó a saját személyes adatainak törlésére irányuló igényét írásban a wamp@wamp.hu email címre megküldött levélben kérheti. A törlésről az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul értesíti elektronikus úton a felhasználót, továbbá azokat, akik részére – az érintett hozzájárulása illetve a jogszabály alapján – az adatok továbbítására sor került.

Adatkezelő köteles a személyes adatot törölni, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; vagy az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a jogos érdeken alapuló adatkezelésre; vagy a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; vagy a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

 

Az Adatkezelő törlés helyett korlátozhatja az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az gazdasági társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy ha az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a gazdasági társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében a Felhasználót megilleti a tiltakozás joga. Az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Az adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a gazdasági társaság számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Amennyiben az adatkezelő a Felhasználó személyes adatának kezelésével kapcsolatos bármely kérését nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

V. Adatfeldolgozó és elérhetőségei:

Név:

Farm Studio Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

1024 Budapest, Fillér u. 23. 1. em. 7.

Cégjegyzékszám:

01-09-953834

A bejegyző bíróság megnevezése:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

23118548-2-41

E-mail:

farm@farm.co.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma:

NAIH-123710/2017

Név:

 IT.Controll Services Betéti Társaság

Székhely:

9011 Győr, Honfoglalás utca 71/B.

Cégjegyzékszám:

08-06-014654

A bejegyző bíróság megnevezése:

Győri Törvényszék

Adószám:

22538493-2-08

E-mail:

zsolt@baricza.hu

 

 

Név:

Partner HUB Zrt.

Székhely:

1138 Budapest, Szekszárdi utca 16-18. 4. em. 2.

Cégjegyzékszám:

01-10-048387

A bejegyző bíróság megnevezése:

 Fővárosi Törvényszék

Adószám:

25170416-2-41

E-mail:

horvath.laszlo@yahoo.com

 

VI. Adattovábbítás:

A WAMP a felhasználók e-mail címét továbbítja az Adatfeldolgozó, valamint a The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA), mint hírlevélszolgáltató felé. A WAMP az adattovábbítás során az a GDPR és az Infotv. rendelkezései által előírt korlátok figyelembevételével jár el.

VII. Adatkezelési szabályzat módosítása, személyes adatokkal kapcsolatos igényérvényesítési lehetőségek:

www.wamp.hu fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosításról a felhasználók a honlap belső értesítési rendszeréből, továbbá a felhasználók e-mail címére értesülhetnek. A felhasználó az adatkezelési szabályzat módosítását követő használatával automatikusan – belépését követően – elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

 

A felhasználó a személyes adatokkal kapcsolatos igényérvényesítési lehetőségeit a GDPR, az Infotv., továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az illetékes bíróság előtt érvényesítheti, valamint az a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat.

Amennyiben további kérdése, vagy észrevétele van, keresse a www.wamp.hu munkatársát a wamp@wamp.hu e-mail címen.

 

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2020.január 15. napjától visszavonásig érvényes.

 

 

Partnereink