Adatkezelési szabályzat

I. Adatkezelő neve és elérhetőségei:

Vásárnap Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12., cégjegyzékszám: 13-09-168581, adószám: 13794138-2-13, statisztikai számjel: 13794138-8230-113-13, képviseletre jogosult: Dr.Sáfri-Ványi Luca ügyvezető) (továbbiakban: WAMP)

II. Adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-123710/2017

Az adatkezelő a www.wamp.hu honlapon regisztrált kiállítók és látogatók (továbbiakban együttesen: felhasználók) önkéntes hozzájárulása és a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§. (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a személyes adatokat.

III. Az adatkezelő a felhasználók adatait az alábbi terjedelemben és célok érdekében, az alábbiakban megjelölt időtartamban kezeli:

a. A honlapon történő regisztrálás során a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében kötelezően megadja a vállalkozás kapcsolattartójának nevét, márkanevét, e-mail címét (regisztráláshoz kötelezően szükséges adatok), cég címét és telefonszámát melyek a WAMP munkatársai számára elérhetőek, megismerhetőek.

A felhasználó által kötelezően megadott személyes adatok a felhasználó jogosultságának azonosítása, a szerződéskötés, továbbá a hírlevél-szolgáltatás érdekében szükséges.

A felhasználók által feltöltött ezen adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. A felhasználó ezen adatok ilyen célú felhasználását megtilthatja akként, hogy írásban a wamp@wamp.hu email címre megküldött levélben kéri profilja törlését. Ezen adatokat az adatkezelő mindaddig tárolja, amíg a felhasználó tagja a www.wamp.hu oldal felhasználóinak. Amennyiben a felhasználó önkéntes döntése irányul a felhasználói minőség megszüntetésére, úgy a törlési igényének az adatkezelőhöz való beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatkezelő a személyes adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy a személyes adatok törlését a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el, akkor az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg, haladéktalanul törölheti.

b. A WAMP a weboldalra érkező Felhasználót, a látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A www.wamp.hu weboldalon az alábbi adatok naplózására kerül sor:

  • Felhasználó melyik weboldalról érkezik,
  • Felhasználó milyen internetes böngésző programot használ,
  • Felhasználó milyen operációs rendszert használ,
  • Felhasználó milyen monitor felbontást, színmélységet használ,
  • Felhasználó mely oldalakat nézi meg a weboldalon,
  • Felhasználó mennyi időt tölt az egyes oldalak meglátogatása során,
  • Felhasználó milyen kereséseket végez a weboldal saját keresője segítségével.

A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookiekat) helyez el Felhasználó böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése ezáltal a www.wamp.hu weboldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező felhasználók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése ahhoz, hogy a felhasználók érdeklődési köre ismertté váljon.

A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy Felhasználót név szerint azonosítson, azonban Felhasználó egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy Felhasználó számítógépével, a Felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a www.wamp.hu weboldalon korábban.

Az adatkezelő csak olyan személyes adatot kezelhet, amely az adatkezelés fenti céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelő személyes adatokat csak akkor továbbíthatja, illetve adhatja át harmadik személynek, ha az adott személyes adat továbbításához és átadásához az érintett felhasználó hozzájárult, vagy törvény, illetve törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból azt elrendeli.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az adatkezelő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait, és lakcímét; a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatait, és lakcímét, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontját, időtartamát és helyét; továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A www.wamp.hu rendszere a szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként (rendszerüzenet) látogatók részére e-mailben.

A sikeres tranzakciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

IV. A személyes adatok törlése:

A felhasználó a saját személyes adatainak törlésére irányuló igényét írásban a wamp@wamp.hu email címre megküldött levélben kérheti. A törlésről az adatkezelő a törlést követően haladéktalanul értesíti elektronikus úton a felhasználót, továbbá azokat, akik részére – az érintett hozzájárulása illetve a jogszabály alapján – az adatok továbbítására sor került.

Adatkezelő köteles a személyes adatot törölni, amennyiben az adatkezelés jogellenes; vagy a felhasználó a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján ezt kéri; vagy a személyes adat hiányos/téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki; vagy az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. Az ekként zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a törlésről és zárolásról értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az adatkezelő a felhasználó személyes adatának helyesbítésre, törlésére, vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül elektronikus úton közli a helyesbítésre, törlésére, vagy zárolására irányuló kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

V. Adatfeldolgozó és elérhetőségei:

Név: Farm Studio Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 23. 1. em. 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-953834
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23118548-2-41
E-mail: farm@farm.co.hu
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-123710/2017

VI. Adattovábbítás:

A WAMP a felhasználók e-mail címét továbbítja az Adatfeldolgozó, valamint a The Rocket Science Group LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA), mint hírlevélszolgáltató felé. A WAMP az adattovábbítás során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 9.§ (1) bekezdésében foglalt korlátok figyelembevételével jár el.

VII. Adatkezelési szabályzat módosítása, személyes adatokkal kapcsolatos igényérvényesítési lehetőségek:

A www.wamp.hu fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosításról a felhasználók a honlap belső értesítési rendszeréből, továbbá a felhasználók e-mail címére értesülhetnek. A felhasználó az adatkezelési szabályzat módosítását követő használatával automatikusan – belépését követően – elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók a személyes adatok védelméről és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§. alapján az adatkezelőtől tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését és – a kötelező adatkezelés esetét kivéve - a törlését. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A felhasználó eziránti kérelmét wamp@wamp.hu e-mail címre, elektronikus levél formájában köteles eljuttatni az adatkezelőhöz. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást, mely ingyenes.

A felhasználó tájékoztatását az adatkezelő kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely jogszabályi rendelkezés alapján került sor, továbbá tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A felhasználó a személyes adatokkal kapcsolatos igényérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 21.§ (4) és (5) bekezdése, a 22.§. (1) bekezdés szerint, továbbá a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43.§ és a 2:51.§ alapján az illetékes bíróság előtt érvényesítheti, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 52.§. (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat.

Amennyiben további kérdése, vagy észrevétele van, keresse a www.wamp.hu munkatársát a wamp@wamp.hu e-mail címen.

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2017. július 19. napjától visszavonásig érvényes.